Editie Migraine

Algemene voorwaarden

Op de toegang tot de Site en de App en het gebruik ervan zijn de volgende voorwaarden van toepassing, alsmede alle van toepassing zijnde wetten. Door gebruik te maken van Editie Migraine gaat u, zonder beperking of voorbehoud, akkoord met deze voorwaarden.

 1. De informatie op Editie Migraine (de 'Informatie') mag uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gedownload, weergegeven en afgedrukt.
 2. Het is toegestaan alle vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten in enige gedownloade Informatie te behouden en te reproduceren. Het is evenwel niet toegestaan de inhoud van Editie Migraine, waaronder de tekst, afbeeldingen, audio en video, te distribueren, te wijzigen, te verzenden, opnieuw te gebruiken of opnieuw te posten dan wel voor publieke of commerciële doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Teva Nederland. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op Editie Migraine ziet of leest auteursrechtelijk is beschermd, tenzij anders bepaald, en zonder schriftelijke toestemming van Teva Nederland uitsluitend mag worden gebruikt overeenkomstig deze voorwaarden of de tekst op Editie Migraine. Teva Nederland garandeert noch verklaart dat het gebruik van op Editie Migraine weergegeven informatie niet leidt tot schending van rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan Teva Nederland.
 3. Met uitzondering van voornoemde beperkte toestemming wordt u geen licentie voor of recht in enig auteursrecht van Teva Nederland of van enige andere partij verleend of toegekend.
 4. Op de Internetsites van Teva Nederland ziet u mogelijk of wordt mogelijk verwezen naar handelsmerken, octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Teva Nederland, aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen. Er wordt u geen licentie voor of recht in dergelijke handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Teva Nederland, zijn gelieerde ondernemingen en/of andere partijen verleend of toegekend.
 5. Teva Nederland zet zich in voor nauwkeurige en actuele informatieverstrekking op Editie Migraine, maar geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de inhoud van Editie Migraine, die 'in huidige staat' wordt aangeboden. Teva Nederland aanvaardt generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortkomend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van Editie Migraine of de inhoud daarvan. Teva Nederland is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, tijdloosheid of uitvoerigheid van de informatie op Editie Migraine. Voorts aanvaardt Teva Nederland geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige (virus)schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van de toegang tot, het gebruik van of het bladeren op Editie Migraine dan wel het downloaden van enige informatie, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van Editie Migraine. Teva Nederland behoudt zich het recht voor enige of alle functies van Editie Migraine te onderbreken of te beëindigen. De Teva Nederland-entiteit die Editie Migraine beheert, aanvaardt generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van haar site, ongeacht of zulks het gevolg is van handelingen dan wel nalatigheden van een entiteit van Teva Nederland of van derden.
 6. Alle informatie die per e-mail of anderszins naar Editie Migraine wordt verzonden, inclusief alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, wordt en zal worden beschouwd als niet-confidentiële informatie waarop geen eigendom rust. Alles wat u verzendt of post, wordt eigendom van Teva Nederland of haar gelieerde ondernemingen en kan voor alle doeleinden worden gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het reproduceren, openbaarmaken, verzenden, publiceren, uitzenden en posten. Voorts staat het Teva Nederland vrij alle door u naar Editie Migraine gezonden ideeën, concepten, knowhow of technieken voor allerlei doeleinden te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en verhandelen van producten op basis van dergelijke informatie.
 7. In de Informatie kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten voorkomen. Teva Nederland behoudt zich het recht voor de Informatie, alsmede de in dergelijke informatie beschreven producten en programma's te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren.
 8. De Internetsites van Teva Nederland kunnen informatie bevatten over de wereldwijde producten en diensten van Teva Nederland. Sommige van deze producten en diensten zijn niet overal verkrijgbaar. Een verwijzing naar een product of dienst van Teva Nederland op een Internetsite van Teva Nederland impliceert niet dat dat product of die dienst thans of in de toekomst in uw regio verkrijgbaar is. U dient zich te baseren op productinformatie die speciaal voor uw regio is bedoeld. Dergelijke informatie wordt aangeboden op de Internetsites van de gelieerde ondernemingen van Teva Nederland in uw regio.
 9. Aangezien Teva Nederland generlei aan Editie Migraine gekoppelde sites beheert of onderschrijft en aangezien Teva Nederland generlei aan Editie Migraine gekoppelde sites heeft beoordeeld, is Teva Nederland niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige pagina buiten Editie Migraine of enige andere aan Editie Migraine gekoppelde site. Het aanklikken van koppelingen naar pagina's buiten Editie Migraine of naar andere sites geschiedt op eigen risico en zonder toestemming van Teva Nederland. Bij gebruikmaking van dergelijke koppelingen zijn de juridische verklaring en het privacybeleid van de gekoppelde site van toepassing, die mogelijkerwijs afwijken van die van Teva Nederland.
 10. Hoewel Teva Nederland incidenteel discussies, chats, geposte berichten, verzendingen, bulletin boards en dergelijke op Editie Migraine volgt of beoordeelt, is Teva Nederland daartoe niet gehouden en aanvaardt Teva Nederland geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van enigerlei locatie noch voor enig(e) fout, smaad, laster, nalatigheid, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in enige informatie binnen dergelijke locaties op Editie Migraine. Niet toegestaan is het posten of verzenden van enige onwettige, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, aanstootgevende, opruiende, pornografische of godslasterlijke informatie dan wel enige informatie die tot gedrag kan leiden of aanzetten dat kan worden aangemerkt als een misdaad, tot wettelijke aansprakelijkheid kan leiden of anderszins tot overtreding van enige wet kan leiden. Teva Nederland zal volledige medewerking verlenen aan enige vervolgende instantie of enig rechterlijk bevel uit hoofde waarvan Teva Nederland wordt verzocht of bevolen de identiteit bekend te maken van eenieder die dergelijke informatie post.
 11. Teva Nederland kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door dit geposte bericht bij te werken. Aangezien dergelijke herzieningen bindend zijn, dient u deze pagina periodiek te bezoeken en de dan geldende bindende voorwaarden na te lezen.
 12. Koppelingen naar Editie Migraine zijn alleen toegestaan naar de homepage. Rechtstreekse koppelingen naar pagina's onder de homepage zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teva Nederland.
 13. Het opnemen van inhoud van Editie Migraine in frames van sites, site-elementen of apps van partijen die geen deel uitmaken van Teva Nederland is niet toegestaan. Het via 'inline links' of op enige andere wijze opnemen van onderdelen van Editie Migraine in sites en apps van partijen die geen deel uitmaken van Teva Nederland is eveneens verboden.