Editie Migraine

Het biopsychosociaal model, een ondergeschoven kindje binnen de hoofdpijnzorg?

Migraine is een complexe aandoening. Diverse biologische factoren spelen een rol in het beloop van migraine zoals een genetische aanleg, veranderingen in de centrale en perifere pijnverwerking en verschillende co-morbiditeiten. Naast deze biologische factoren spelen ook psychologische factoren een rol zoals persoonlijkheidskenmerken, copingsvaardigheden en angst- of somberheidsklachten. Tot slot spelen ook sociale- en leefstijlfactoren een rol zoals werk- en familiedynamiek, sociale steun en culturele factoren. Deze psychologische en sociale factoren kunnen zelfs een eventuele transformatie van episodische naar chronische migraine bevorderen. Het is de wisselwerking tussen al deze factoren die bepalend is voor de last die je patiënt ervaart van zijn of haar migraine. Een benadering volgens het biopsychosociale model zou de behandeling van je migrainepatiënten kunnen bevorderen. Is hier in de spreekkamer wel voldoende aandacht voor?

Figuur 1: Naar Applying a biopsychological model to migraine: rationale and clinical implications.


Biomedisch versus biopsychosociaal in de spreekkamer bij een hoofdpijnpatiënt

Als we kijken naar de huidige behandeling van migraine blijkt de biomedische benadering, grotendeels gericht op medicamenteuze behandeling, nog steeds dominant. Deze benadering zie je dan ook terug in de huidige richtlijn Medicamenteuze behandeling migraine en MOH van de Federatie Medisch Specialisten.1 Opvallend is dat binnen de behandeling van chronische pijn, de biopsychosociale benadering een belangrijk onderdeel van de behandeling is met een uitgebreide weergave binnen de zorgstandaard2 en de aansluiting daarvan op de NHG richtlijn pijn3. Migraine is een chronische hersenziekte en daarmee is een benadering volgens het  biopsychosociale model ook goed toepasbaar in de behandeling. Het lijkt dus misschien wel een ondergeschoven kindje. 

Quote

Psychologische en sociale factoren kunnen zelfs een eventuele transformatie van episodische naar chronische migraine bevorderen.

Biopsychosociaalmodel en Samen beslissen

Door het biopsychosociale model te gebruiken binnen de spreekkamer, kun je samen met je patiënt onderzoeken of er aangrijpingspunten zijn binnen meespelende psychologische, sociale- of  leefstijlfactoren. Op basis daarvan kun je interventiemogelijkheden bespreken en samen beslissen deze toe te passen binnen de behandeling. Deze aanpak geeft de patiënt meer regie en controle over zijn of haar hoofdpijn, wat mogelijk een positief effect heeft op een succesvolle behandeling. 


Referenties

  1. Https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/medicamenteuze_behandeling_migraine_en_moh/aanvalsbehandeling_migraine_met_triptanen.html
  2. Https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/Zorgstandaard+Chronische+Pijn.pdf
  3. Https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/pijn#samenvatting

Dossier Samen beslissen

Bij 'Samen beslissen' zoeken zorgverlener en patiënt samen naar de behandeling of zorg die het beste bij de patiënt past. In dit dossier, dat regelmatig wordt geüpdatet, staan praktische handvatten, tools en ervaringen centraal om Samen beslissen te optimaliseren zonder er te veel tijd aan kwijt te zijn.