Editie Migraine

De artsenverklaring, noodzakelijk kwaad of paarse krokodil?

De CGRP-remmers erenumab, fremanezumab en galcanezumab (alfabetische volgorde) zijn sinds 2021 toegelaten tot het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) en worden onder voorwaarden betaald uit het Basispakket Zvw. De middelen werden enkele jaren daarvoor geregistreerd voor de profylactische behandeling van migraine vanaf 4 dagen per maand.

Vanwege de hoge kosten die aan het gebruik van deze middelen verbonden zijn heeft het Zorginstituut Nederland restricties bij voorschrijven en gebruik geadviseerd. Zo mogen ze alleen voorgeschreven worden door een in hoofdpijn gespecialiseerde neuroloog en enkel aangewend worden bij patiënten waarbij chronische migraine zonder medicatieovergebruik werd gediagnostiseerd. Patiënten met overgebruik van aanvalsmedicatie dienen eerst lege artis ontwend te worden. Voorts is de toegang beperkt tot die patiënten die vooraf zonder succes behandeld zijn met valproaat en/of topiramaat, en bovendien botulinetoxine A volgens het PREEMPT protocol gehad hebben. Het effect van de behandeling moet na 6 maanden geëvalueerd en bij minder dan 30% reductie van het aantal migrainedagen gedurende tenminste 3 van deze maanden gestaakt worden. Ook in geval van onacceptabele bijwerkingen of veiligheidsrisico’s kan de behandeling niet voortgezet worden, zulks ter beoordeling van de voorschrijver. De letterlijke tekst van de z.g. Bijlage 2 treft u aan in figuur 1.

Voor de uitgifte van de medicatie is een artsenverklaring vereist (zie ook figuur 2). De verklaring wordt door de behandelend hoofdpijnneuroloog verstrekt aan de patiënt of diens apotheek (of bij geval van fremanezumab via het digitale portaal van BHS). Alleen volledig en naar waarheid ingevulde formulieren kunnen door de apotheek in behandeling genomen worden. De artsenverklaring is hier als pdf te downloaden. Helaas is de verklaring niet digitaal in het Elektronisch Medicatiedossier beschikbaar: wanneer u gebruik maakt van elektronische medicatieverstrekkingsopdrachten in uw EPD zal de verklaring apart aangeleverd moeten worden (op papier via de patiënt, per e-mail, etc). In de praktijk raken de medicatieopdracht en de verklaring nogal eens van elkaar gescheiden en moet de procedure weer opnieuw in gang gezet worden.

De artsenverklaring heeft bij eerste uitgifte een geldigheidsduur van 1 jaar. Sinds 22 november 2022 is er een aangepaste versie beschikbaar en is het oude exemplaar niet meer geldig en beschikbaar. Het nieuwe exemplaar kan zowel voor het scenario van eerste uitgifte als vervolgbehandeling na 1 jaar gebruikt worden. Als de behandeling na 1 jaar wordt voortgezet is elke volgende verklaring 3 jaar geldig. Dat scheelt administratie en vergemakkelijkt de uitvoering van de regeling omdat doorgaans alleen een herhaalrecept nodig is.

Mocht het indicatiegebied van de CGRP-remmers uitgebreid worden naar episodische migraine zal de artsenverklaring waarschijnlijk opnieuw ontwikkeld moeten worden. Of er aparte formulieren voor episodische en chronische migraine gaan komen, of één exemplaar voor beide indicaties, is nog onduidelijk. Bovendien zijn de voorwaarden waaronder CGRP-remmers eventueel worden toegelaten nog niet bekend. Het is niet ondenkbaar dat er voor het eind van het jaar weer een nieuwe versie gebruikt moet worden. Let vooral goed op znformulieren.nl: de wijziging wordt niet aangekondigd, vanaf de ingangsdatum van een aangepaste versie worden de oude exemplaren niet meer geaccepteerd.

Deze column is niet door Editie Migraine opgesteld. Het is mogelijk dat de inhoud afwijkt van geldende richtlijnen. Editie Migraine is hier niet verantwoordelijk voor, evenals voor meningen van de auteur(s). 

Figuur 1

Figuur 2

Onderstaande artsenverklaring is hier als pdf te downloaden.

Meer columns

Toon alle columns